มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มรภ.นว.)
Nakhon Sawan Rajabhat University

แผนที่

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพันธกิจ

1. จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

2. วิจัยและบริการวิชาการท้องถิ่นและภูมิภาค

3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

6. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานยึดหลักธรรมภิบาล