มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรภ.ล.)
Loei Rajabhat University