มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of technology

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของประเทศไทยและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นขุมวิชาและเป็นคลังปัญญา ที่ดำรงความเป็นเลิศในทุกภารกิจ มีผลสัมฤทธิ์ในการสะสมและสร้างสรรค์ ภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบุคคลและสังคม