กรมพระธรรมนูญ
Judge Advocate General’s Department

1. กรมพระธรรมนูญ ที่อยู่ ถ.หลักเมือง เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2224-0041
2. สำนักงานการเงิน ที่อยู่ ถ.หลักเมือง เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2224-0041 ต่อ 209
3. กองกลาง ที่อยู่ ถ.หลักเมือง เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2224-0041 ต่อ 108
4. สำนักตุลาการทหาร ที่อยู่ ถ.หลักเมือง เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2224-0041 ต่อ 415
5. สำนักงานอัยการทหาร ที่อยู่ ถ.หลักเมือง เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2224-0041 ต่อ 307
6. กองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ ที่อยู่ ถ.หลักเมือง เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2224-0041 ต่อ 216
7. กองนิติธรรมทหาร ที่อยู่ ถ.หลักเมือง เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2224-0041 ต่อ 114
8. โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ ที่อยู่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี Tel. 0-2980-5941
9. สำนักงานสงเคราะห์ทางกฎหมาย ที่อยู่ ถ.หลักเมือง เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2224-0041 ต่อ 110
10. กองการกำลังพล (อัตราพลาง) ที่อยู่ ถ.หลักเมือง เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2224-0041 ต่อ 508
     1. สำนักงานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการบัญชีเงินราชการของกรมพระธรรมนูญ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหน้านายทหารการเงินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

     2. มีหน้าที่เกี่ยวกับการสารบรรณ การกำลังพล การธุรการ การสถิติ การบริการ การสวัสดิการ และการรักษาความปลอดภัยของกรมพระธรรมนูญ ตลอดจนงานที่มิได้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการขึ้นตรงอื่นๆ มีผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

     3. สำนักตุลาการทหาร มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนตุลาการ ตุลาการพระธรรมนูญและเจ้าหน้าที่ธุรการ ศาลทหารทางวิชาการในการปฏิบัติหน้าที่ จัดตุลาการ ตุลาการพระธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่ธุรการศาลทหาร ปฏิบัติหน้าที่ในศาลทหาร ศาลอาญาศึก ปฏิบัติงานธุรการ คณะกรมการตุลาการทหาร มีหัวหน้าสำนักตุลาการทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

     4. สำนักงานอัยการทหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับอัยการทหาร และนายทหารรัฐธรรมนูญ ซึ่งสังกัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งพนักงานอัยการและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการทหารในเวลาไม่ปกติ มีหัวหน้าอัยการทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

     5. กองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจและร่างกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย การค้นคว้าและรวบรวมวิชาการทางกฎหมาย งานเกี่ยวกับกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศ และประสานงานกับฝ่ายทหารของต่างประเทศ มีผู้อำนวยการกองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

     6. กองนิติธรรมทหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับคดีแพ่งและสัญญา งานวินิจฉัย งานเรือนจำ และการอภัยโทษและปัญหากฎหมายทั่วไป มีผู้อำนวยการกองนิติธรรมทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

     7. โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ มีหน้าที่ดำเนินการให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับกฎหมายฝ่ายทหาร กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอื่น รวมทั้งกิจการศาลทหาร อัยการทหาร นายทหารรัฐธรรมนูญ ทนายทหาร จ่าศาลทหาร และความรู้อย่างอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อราชการทหาร และดำเนินกิจการห้องสมุดของกรมพระธรรมนูญ มีผู้บังคับบัญชาการโรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

     8. สำนักงานสงเคราะห์ทางกฎหมาย มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการทนายในศาลทหารรับปรึกษา ให้คำแนะนำช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการและครอบครัว มีหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทางกฎหมาย เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

     9. กองกำลังพล (อัตราเพื่อพลาง) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอความเห็น วางแผน จัดทำและประสานงานเกี่ยวกับกิจการกำลังพลเหล่าทหารพระธรรมนูญทั้งปวง รวมทั้งการจัดผู้แทนเข้าร่วมประชุม หรือบรรยายความรู้ในทางกฎหมาย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการทหารสนับสนุนให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม มีผู้อำนวยการกองกำลังพล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
     - พัฒนาบุคลากรในระบบงานกระบวนการยุติธรรมทหาร
     - พัฒนากระบวนการยุติธรรมทหาร
     กรมพระธรรมนูญ มีหน้าที่เกี่ยวกับศาลทหาร อัยการทหาร นายทหารพระธรรมนูญ ราชการในส่วนธุรการและวิชาการที่เกี่ยวกับกฎหมายและสังคมศาสตร์ มีเจ้ากรมพระธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ