มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรภน.)
Nakhon Pathom Rajabhat University