สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards

อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีดังนี้

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิอาจแยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและเลขานุการของสำนักงาน
2. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนักงาน
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุของสำนักงาน
4. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงยกร่างกฎหมาย กฎระเบียบ นิติกรรม สัญญา ความผิดทาง ละเมิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย

กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (กนม.)
มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. จัด ทำนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการกำหนด มาตรการและแก้ไขปัญหาด้านมาตรฐานและคุณภาพสินค้า เกษตรและอาหาร
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการรับรองระบบมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหาร
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและอาหาร
4. จัดลำดับความสำคัญผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ต้องการให้มีการควบคุมคุณภาพและรับรองผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
5. เป็นหน่วยงานกลางประสานงานภาคเอกชนกับภาครัฐในเรื่องการมาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร
6. เป็น หน่วยงานกลางในการกำหนดท่าทีในเวทีโลก การเจรจาต่อรอง และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐาน คุณภาพและข้อกีดกันทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศ การดำเนินการภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและ สุขอนามัยพืชภายใต้องค์การการค้าโลก รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหารในความตกลงว่าด้วยอุปสรรค ทางเทคนิคต่อการค้า
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ (สมส.)
มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสนับสนุนการวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารทั้งมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานระบบ
2. จัดทำรายละเอียดการตรวจรับรองระบบคุณภาพจากฟาร์มถึงผู้บริโภค
3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประกอบการให้ทราบถึงระบบมาตรฐานและการพัฒนาสินค้า เกษตรและอาหารทั้งระบบคุณภาพ
4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยมาตรฐานสินค้าระหว่างประเทศ และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับองค์การที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารระหว่างประเทศ ครอบคลุมโครงการมาตรฐานระหว่างประเทศภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอาหาร และเกษตรแห่ง สหประชาชาติและองค์กรอนามัยโลก องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ สำนักงานอนุสัญญาว่าด้วยว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศอื่นๆ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ (สรม.)
มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. ตรวจสอบและรับรองหน่วยงานหรือผู้ตรวจรับรอง ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
2. ตรวจสอบ ติดตามประสานและกำกับการปฏิบัติงานของ ผู้ประกอบการรับรองมาตรฐาน
3. ศึกษา วิจัยระบบรับรองมาตรฐาสินค้าเกษตรและอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ประสานกับหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจรับรองมาตรฐาน คุณภาพสินค้าให้ดำเนินการตามกฏหมายและบริการแก่ผู้ประกอบการอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5. รับคำร้องขออนุญาตส่งออก นำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารรวมทั้งขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและ อาหาร
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์สารสนเทศ (ศสท.)
มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารทั้งในและระหว่างประเทศ
2. วางระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงผู้ประกอบการ หน่วยงาน ของรัฐและหน่วยงานระหว่างประเทศให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
3. แจ้งข่าวสารข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อระบบมาตรฐานและการค้าระหว่างประเทศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ให้บริการข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนและส่วนราชการเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรฐานสินค้าและ มาตรฐานระบบ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)
มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. ตรวจ สอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของนโยบาย หรืองาน / โครงการที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่มีสัญญาณบอกเหตุว่าจะเกิดความเสียหายต่อ หน่วยงาน
2. ประเมิน ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ และจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ให้คำปรึกษา แนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4.ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารภายในกรมให้สอดคล้องกับแนวทาง ของ กพร.ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ การปรับกลไกวิธีการบริหารราชการ วิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการ ระบบบุคลากรภายในกรมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการในกรม
3. ประสาน และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์
มกอช. เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล

พันธกิจ
1. มกอช.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
2. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับสากล
3. รับรองระบบงานผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง ประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. เป็น หน่วยงานกลางในการประสานงานและกำหนดท่าทีของประเทศด้านการมาตรฐานกับองค์การ มาตรฐานระหว่างประเทศ และร่วมเจรจาด้านเทคนิค สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี
5. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การเตือนภัย และการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
7. ส่งเสริม เผยแพร่ การมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ตลอด ห่วงโซ่อาหาร
8. ศึกษา วิจัยและพัฒนาการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค
9. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและทั่วถึง
ภารกิจ
     มีภารกิจเป็นหน่วยงานกลางเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และอาหารของประเทศ โดยการกำหนดมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และอาหาร ตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงผู้บริโภค การเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้าเชิงเทคนิค เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทย มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกโดยกำหนดอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และอาหาร
2. กำกับ ดูแล และเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
3. ออกใบอนุญาตและรับรองผู้รับรองมาตรฐานและผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรฐานและ ฉลากคุณภาพ สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร
4. ประสานงานและร่วมเจรจาแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค มาตรการที่มิใช่ภาษี และการกำหนดมาตรฐาน ระหว่างประเทศ
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร
6. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่ที่กระทรวงหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย