มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University

1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033565
E-mail:laoffice@stou.ac.th
2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033567
E-mail:edoffice@stou.ac.th
3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033568
E-mail:msoffice@stou.ac.th
4. สาขาวิชานิติศาสตร์ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033569
E-mail:lwoffice@stou.ac.th
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033570
E-mail:hsoffice@stou.ac.th
6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033572
E-mail:ecoffice@stou.ac.th
7. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033639
E-mail:heoffice@stou.ac.th
8. สาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033576
E-mail: psoffice@stou.ac.th
9.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033578 E-mail:agoffice@stou.ac.th
10. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033580 E-mail:aoffice@stou.ac.th
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033615 Email:stoffice@stou.ac.th
12. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5032620
13. สำนักงานอธิการบดี ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033550
- หน่วยเลขานุการกิจ โทร.02-5033550,02-5033553
- กองกลาง โทร.02-5033559,02-5033641 โทรสาร.02-5033607
- กองพัสดุ โทร.02-5033625 โทรสาร.02-5032598
- กองคลัง โทร.02-5033616 โทรสาร.02-9829751
- กองแผนงาน โทร.02-5033870 โทรสาร.02-5033626
- งานการเจ้าหน้าที่ โทร.02-5032999 โทรสาร.02-5033617
- งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.02-5032121 ต่อ 4076 โทรสาร.02-5033556
- หน่วยตรวจสอบภายใน โทร.02-5032121 ต่อ 2891
- ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม โทร.02-5033613 โทรสาร.02-5033594
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.02-5034910 E-mail:rdoffice@stou.ac.th
15. สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทร.02-5033582 โทรสาร.02-5033558
16. สำนักคอมพิวเตอร์ โทร.02-5033647 โทรสาร.02-5034916 E-mail:csoffice@stou.ac.th
17. สำนักทะเบียนและวัดผล โทร.02-5033596 โทรสาร.02-5033595 E-mail:reoffice@stou.ac.th
18. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา โทร.02-5033584 E-mail:etoffice@stou.ac.th
19. สำนักบรรณสารสนเทศ โทร.02-5033601 Fmilki.02-5033600 E-mail:dioffice@stou.ac.th
20. สำนักบริการการศึกษา โทร.02-5033588 -89 E-mail:esoffice@stou.ac.th
21. สำนักพิมพ์ โทร.02-5033621 โทรสาร.02-5034913 E-mail:upoffice@stou.ac.th
22. สำนักวิชาการ โทร.02-5033561-62 โทรสาร.02-5033563 E-mail:aaoffice@stou.ac.th
23.สำนักบัณฑิตศึกษา โทร.02-5033873 E-mail:csu.help@stou.ac.th
24.สำนักวิทยพัฒนา** โทร.02-5032121-4 ต่อ 7411-12 สายตรง 02-5033876 โทรสาร.02-5034721 E-mail:adoffice@stou.ac.th
25. ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ** โทร.02-5032121-44 ต่อ 4392
26. ศูนย์สารสนเทศ* โทร.02-5033545 โทรสาร.02-5033546
27. ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา** โทร.02-5032121-4 ต่อ 3041
28. ศูนย์วิทยุสื่อสาร* โทร.02-5032121-4 ต่อ 4534
* เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการภายในเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
** เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการภายในโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเพิ่มพูนวิทยฐานะตามความต้องการของบุคคลและสังคม ทำการวิจัย ค้นคว้า
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปของการเผยแพร่ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนโดยทั่วไป
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีงาม เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบการบริหารการศึกษาทางไกล อย่างมีประสิทธิภาพและได้คุณภาพมาตรฐานระดับสูง มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทางวิชาชีพ และทางการศึกษาทางไกล มีศักยภาพสูงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีระบบบริหารการศึกษาที่ทำให้สามารถพึ่งตนเองได้ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาตามความต้องการของประเทศ มุ่งกระจายโอกาสการศึกษาสู่ปวงชนทุกระดับและทุกสถานที่ ผลิตบัณฑิตซึ่งมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวินัย มีความรับผิดชอบและมีวิจารณญาณ
มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการชี้นำและร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมไทยในโลกแห่งการแข่งขัน ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่มั่นคง ยั่งยืน และสันติสุข
1. ปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งพัฒนาให้การปฏิบัติภารกิจในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการและการศึกษาทางไกล เป็นที่พึ่งของสังคมทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม
2. เพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพให้ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยืนหยัดที่จะให้ปวงชนที่ต้องการศึกษาหรือฝึกอบรมได้มีโอกาสศึกษาและฝึกอบรมตามหลักการการศึกษาตลอดชีพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมที่ต้องพัฒนาเพื่อความเจริญเติบโตและก้าวหน้าเท่าเทียมนานาชาติ
3. มีบทบาทร่วมกับสถาบันทางวิชาการอื่นในการเร่งรัดพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทย รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมเพื่อให้ประชากรมีทักษะและมีความพร้อมในการเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดช่องว่างในทางเศรษฐกิจและในทางความคิดของกลุ่มคนในสังคม
4. ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับปรุงและพัฒนาบทบาทให้สามารถชี้นำและร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้ชุมชนและสังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนและความสันติสุขของประเทศชาติ