สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Office of Agricultural Economics

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 ดังนี้
1. วิเคราะห์นโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
2. ศึกษาและวิเคราะห์การวางแผนการผลิตทางการเกษตร แหล่งการเพาะปลูก และการผลิตทางการเกษตร แหล่งการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ ให้สอดคล้องกับสภาพดินฟ้าอากาศ แหล่งน้ำ ประเภทของเกษตรกรรม รายได้หลักของเกษตรกร และความต้องการของตลาดในประเทศ และต่างประเทศ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ
3. ศึกษาวิเคราะห์การจัดระบบการตลาด การขนส่ง และการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ราคาและความต้องการสินค้าเกษตรกรรม
4. ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิต การจัดระบบปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ
5. เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการเกษตรทุกชนิดทั้งในด้านผลผลิตของพืชและสัตว์ ภาวะเศรษฐกิจทางการเกษตร รายได้ รายจ่ายของเกษตรกร ภาวะหนี้สินของเกษตรกร ภาวะตลาดของผลิตผลทางการเกษตร และข้อมูลอื่นๆ ทางเศรษฐกิจการเกษตรที่จำเป็น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์นโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และจัดทำเอกสารสถิติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเกษตร เผยแพร่และโฆษณาข้อมูลสถิติการเกษตร
6. วิเคราะห์และประเมินผลการลงทุนในโครงการเกษตร ตลอดจนติดตามและประเมินผลความสำเร็จและความก้าวหน้าของโครงการและแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้องกระทำเป็นการเร่งด่วนต่อคณะกรรมการ
7. วิเคราะห์การพัฒนาเศรษฐกิจในสาขาอื่นๆ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างที่จำเป็นในการวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
8. จัดทำทะเบียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด้านการเกษตร โดยจัดประเภท ชนิด หรือกลุ่มของแต่ละสาขา
9. ประสานงานในการกำหนดนโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยราชการต่างๆ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วิสัยทัศน์
องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
พันธกิจ
- เสนอแนะนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร
- จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภารกิจหลักของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร เตือนภัยการเกษตร และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเกษตร กำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจและเสนอแนะแผนพัฒนาสินค้าเกษตร และธุรกิจเกษตร
3. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกร แผนพัฒนาการเกษตร และเสนอแนะนโยบายการเกษตร / แผนงาน / โครงการ
4. ติดตาม ประเมินผล ความเหมาะสม ความก้าวหน้า และความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามงบประมาณ / แผนงาน / โครงการ
5. จัดทำและรายงานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ศึกษาวิจัยเศรษฐกิจการผลิตสินค้าเกษตร ศึกษาวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร และติดตามประเมินผลแผนงาน / โครงการในระดับพื้นที่