กรมการกงสุล
Useful Guidelines for Diplomatic Corps

กรมการกงสุลแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้


1. สำนักงานเลขานุการกรม

2. กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

3. กองสัญชาติและนิติกรณ์

4. กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว

5. กองหนังสือเดินทาง

6. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรการบังคับบัญชา จะเป็นรูปแบบเดียวกับกรมทั่วไป กล่าวคือ อธิบดีกรมการกงสุล จะรับนโยบายสั่งการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรมการกงสุล โดยมีปลัดกระทรวงฯ หรือรองปลัดกระทรวงฯ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนของการติดต่อ ประสานงาน ระหว่างกรมการกงสุลกับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ อธิบดีกรมการกงสุล จะเป็นผู้วินิจฉัย สั่งการไปยัง สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ ในนามของปลัดกระทรวงฯ และสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ จะรายงานกลับมายังปลัดกระทรวงฯ โดยกรมการกงสุลเป็นกรมที่รับผิดชอบปฏิบัติ ในส่วนของงานด้านกงสุลทั้งหมด
1. เสนอความเห็นเพื่อกำหนดนโยบายและแผนด้านการกงสุล รวมทั้งกำหนดระเบียบด้านการกงสุล


2. ประสาน สนับสนุน และกำกับดูแลสถานกงสุลใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในต่างประเทศ ตลอดจนประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการของไทยทั้งในและต่างประเทศในการดำเนินงานเกี่ยวกับการกงสุลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ โดยสอดคลองกับอนุสัญยากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการกงสุล พ.ศ. 2506 สนธิสัญญาความตกลงระหว่างประเทศ และกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับงานด้านกงสุล


3. ดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางสำหรับคนต่างด้าว


4. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจลงตราและเอกสารการเดินทางสำหรับคนต่างด้าว


5. ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์และช่วยเหลือคนสัญชาติไทย่และนิติบุคคลสัญชาติไทย รวมทั้งเรือและอากาศยานไทยในต่างประเทศ


6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสัญชาติ งานนิติกรณ์ งานทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ และเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศในกระบวนการยุติธรรม


7. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าทำการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในงานที่เกี่ยวกับการกงสุล ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและประกาศของกระทรวงการต่างประเทศ


8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงฯ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
" องค์กรนำในการให้บริการด้านการกงสุลที่ทันสมัยและดีที่สุดเพื่อคนไทย "

" Digital Department of the Best & Smart Consular Services for Thai People "
พันธกิจ

1. ประสานและอำนวยความสะดวกสถานทูต สถานกงสุลในการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศภายใน 24 ชั่วโมง


2. ดำเนินมาตรการ/โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและนอกประเทศ


3. จัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทาง ในส่วนภูมิภาคตามความเหมาะสมและจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการอย่างทั่วถึง


4. ขยายงานบริการด้านการกงสุล ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วยการเพิ่มงานบริการรับเรื่องส่งต่อในการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ และงานบริการด้านนิติกรณ์


5.นำนวัตกรรมการให้บริการด้านกงสุลเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน