สัตวแพทยสภา
The Veterinary Council of Thailand

1. รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
2. ทำคำสั่งตามมาตรา 45
3. รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครสมาชิก
4. รับรองหลักสูตรต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันต่างๆ
5. รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมใน ข้อ 4
6. ออกหนังสืออนุมัติหรือให้วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอืนในวิชาชีพการสัตวแพทย์
7. ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัตวแพทยสภา
วัตถุประสงค์
1. ควบคุมการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
2. ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงาน ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์
3. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
4. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
5.ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การบริการทางด้านวิชาการแก่สมาชิก รวมทั้งประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์
6. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย และปัญหาวิชาชีพการสัตวแพทย์
7. เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของประเทศไทย
8 .ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก