กองทัพอากาศ
Royal Thai Air Force

   อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2538
วิสัยทัศน์“กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค” (One of the Best Air Forces in ASEAN)พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 1. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. เตรียมกำลังกองทัพอากาศให้มีขีดความสามารถที่ทันสมัย จำเป็น และเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน 3. รักษาความมั่นคงของรัฐจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 4. รักษาผลประโยชน์แห่งชาติภายในประเทศและผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดนด้วยกำลังทางอากาศ 5. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสังคม
มาตรา ๒๑ กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการ
เกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ