ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
Defence Industry and Energy Centre

1. ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเะทศและพลังงานทหาร ที่อยู่127 หมู่ 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ชั้น 8 ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel. 0-2501-6660 Fax. 0-2501-6834
1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตอบสนองนโยบาย กห. และ ภารกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศ
2. บริหารจัดการงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
3.ควบคุม ส่งเสริม และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร นำไปสู่การสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนการะดมสรรพกำลังทางอุตสาหกรรมเพื่อการทหารและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารบริหารจัดการงานด้าน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารอย่างทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
มีหน้าที่ส่งเสริม และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร วางแผน อำนวยการ ประสานงาน พิจารณาเสนอความเห็น ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ