กรมพลศึกษา
Department of Physical Education

แผนที่

1. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน และกีฬามวลชน

2. ดำเนินการบริหารจัดการ ส่งเสริม และพัฒนาด้านนันทนาการ

3. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

4. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา สุขภาพ กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บ รวบรวม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนและบริหารจัดการ เผยแพร่ข้อมูลสถิติ และองค์ความรู้ด้านการพลศึกษา สุขภาพ กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

6. ดำเนินการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่การละเล่นพื้นเมือง และกีฬาพื้นบ้าน

7. ดำเนินการและประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากร

8. ดำเนินการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนา การพลศึกษา สุขภาพ กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง

9. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง

10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา เเละนันทนาการเป็นวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน
พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนการนำนโยบายด้านการออกกำลังกาย กีฬา เเละนันทนาการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

2. สร้างเครือข่ายเเละบูรณาการการออกกำลังกาย กีฬาเเละนันทนาการกับทุกภาคส่วน

3. ส่งเสริมเเละพัฒนาบุคลากรการออกกำลังกาย กีฬา เเละนันทนาการให้มีมาตรฐาน

4. ส่งเสริมเเละพัฒนาเเละเผยเเพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการออกกำลังกาย กีฬาเเละนันทนาการ