กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DFT)
Department of Foreign Trade Ministry of Commerce

สำนักงานเลขานุการกรม
1. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
3. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
4. ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม
5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการต้อนรับคณะผู้แทนการค้า
6. ดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายและผลการปฏิบัติงานของกรมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการค้า การตลาด
7. ประสานงานการจัดทำแผนและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
8. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารงานคลัง
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของเงินนอกงบประมาณด้านเงินทุนหมุนเวียน ค้าข้าว เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และเงินทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารการนำเข้า
(1) ศึกษา วิเคราะห์ กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศหรือวิธีปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ
(2) ศึกษา วิเคราะห์และติดตามภาวะการค้าของสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับมาตรการทางด้านแหล่งกำเนิดสินค้า
(3) ศึกษา กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแอบอ้างแหล่งกำเนิดสินค้า
(4) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้า
(5) ตรวจสอบต้นทุนและกระบวนการผลิตของสินค้าเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากรหรือสิทธิพิเศษอื่นจากประเทศคู่ค้า
(6) ตรวจพิสูจน์แหล่งกำเนิดสินค้าย้อนหลังตามข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศผู้นำเข้าหรือตามที่ประเทศผู้นำเข้าร้องขอ
(7) ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านแหล่งกำเนิด
(8) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในการดำเนินการเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้า
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักมาตรการทางการค้า
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประมวลผล กฎ ระเบียบ นโยบาย มาตรการ ทาง การค้าตลอดจนปัญหา อุปสรรคและมาตรการกีดกันทางการค้า(TB และ NTB ) ของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า / คู่แข่ง ทั้งที่เป็นการค้าปกติและภายใต้พันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ
(2) เสนอแนะ กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย มาตรการ และ แนวทางการพัฒนา ระเบียบบริหารทางการค้า และมาตรการ การนำเข้า – ส่งออกของไทยให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ
(3) ศึกษา ติดตามประเมินศักยภาพการแข่งขันทางการค้า และผลกระทบต่อการนำเข้า – ส่งออก จากการใช้มาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้า /คู่แข่ง
(4) กำหนดท่าทีการเจรจาเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าภายใต้ความตกลงต่างๆ และจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(5) เป็นหน่วยงานประสานให้คำแนะนำ และข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ นโยบาย มาตรการทางการค้าของประเทศไทย และประเทศคู่ค้า/ คู่แข่ง เพื่อเตือนภัย และเตรียมความพร้อมแก่ภาคเอกชนในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
(6) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความ สะดวกด้านการค้านำเข้า – ส่งออก แก่ภาคเอกชนรวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการให้คำแนะนำแนวทางการค้า และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า
(7) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทาง การบริหาร Logistic ในการส่งออก ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการทางการค้าของภาคเอกชน
(8) ปฎิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและ มาตรการนำเข้า – ส่งออกสินค้า
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก
(1) ศึกษา วิเคราะห์สินค้าและมาตรฐานสินค้า รวมทั้งมาตรฐานสินค้าขององค์การระหว่างประเทศ ประเทศคู่ค้า คู่แข่งขัน ตลอดจนมาตรฐานระบบ เพื่อประกอบการ พิจารณาใช้มาตรการด้านมาตรฐานสินค้าในการสนับสนุนการค้า ระหว่างประเทศ
(2) พิจารณากำหนดหรือเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดให้มีหรือให้ใช้มาตรการด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้าในการบริหารการนำเข้าและส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
(3) กำหนด เปลี่ยนแปลงและยกเลิกสินค้ามาตรฐาน มาตรฐานสินค้า หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีการตรวจสอบ และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
(4) ส่งเสริม เสนอแนะและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออกเพื่อประโยชน์ทางการค้าและการตลาดในทุกระดับ
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ กำกับดูแลคุณภาพสินค้า และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการอนุญาตให้เป็นผู้ทำการค้าซึ่ง สินค้ามาตรฐานผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า การออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า
(7) ดำเนินการด้านฝึกอบรม ทดสอบผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านมาตรฐานสินค้า
(8) ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม วินิจฉัยปัญหา ข้อโต้แย้ง และข้อพิพาทเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าและดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
(9) เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านมาตรฐานสินค้า
10) ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้า
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักสิทธิประโยชน์ทางการค้า
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามระบบการให้การแลกเปลี่ยน และการใช้สิทธิ พิเศษทางการค้าภายใต้ระบบต่างๆ เพื่อเสนอความเห็น ประกอบการพิจารณากำหนดหรือพัฒนาหลักเกณฑ์การให้การแลกเปลี่ยนและวิธีการใช้สิทธิพิเศษทาง การค้าให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และเข้าร่วมเจรจาจัดทำเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงแก้ไขกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าทั้งในระบบที่ได้รับสิทธิพิเศษ ทางการค้า( Preferential Rules of Origin ) และระบบแหล่งกำเนิดสินค้าทั่วไป ( Non – Preferential Rules of Origin ) ภายใต้ WTO
(3) ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษทางการค้าเพิ่มขึ้น การรักษาสิทธิการขอคืนสิทธิและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้สิทธิ พิเศษทางการค้า
(4) สร้างระบบเตือนภัย และดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางการค้า
(5) เผยแพร่และส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางการค้า
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารการค้าข้าว
(1) ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การผลิต การค้า นโยบาย กฎระเบียบทางการค้าสินค้าข้าว และสินค้าที่เปิดตลาดตามพันธกรณีองค์การการค้าโลก (WTO)ทั้งการค้าปกติและภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการ แผนการตลาด และการจัดระเบียบบริหารทางการค้า ตลอดจนประเมินศักยภาพการแข่งขัน ผลกระทบต่อการนำเข้าส่งออก และจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาซื้อขายสินค้าที่รับผิดชอบ
(2) พิจารณากำหนดหรือเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดหรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการและระเบียบบริหารการนำ เข้าส่งออกสินค้าที่รับผิดชอบ
(3) จัดทำประกาศ และ / หรือระเบียบบริหารนำเข้าส่งออกสินค้าที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโนบายและมาตรการที่กำหนด รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์และความตกลงระหว่างประเทศ
(4) พิจารณาหรือเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตนำเข้าส่งออกสินค้าที่รับผิดชอบ
(5) ดำเนินการจัดสรร บริหารส่วนจัดสรรปริมาณการนำเข้าส่งออก และกำกับดูแล / ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่กำหนด
(6) จัดทำแผนการตลาด กลยุทธ์การขยายตลาด การเจรจาทำสัญญาซื้อขาย และการหาแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนการซื้อขายสินค้าข้าว รวมทั้งจัดหาและดำเนินการเพื่อส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขาย
(7) ประสานการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และปัญหาข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับคุณภาพ หรือการส่งมอบสินค้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนในสินค้าที่รับผิดชอบ
(8) สนับสนุนให้มีการขยายการซื้อขายในรูปแบบต่างๆ ร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนและขยายตลาดสินค้าที่รับผิดชอบ
(9) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าว คณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศใน ส่วนของค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออกข้าวและคณะกรรมการจัดหาเรือขนส่งข้าวให้ รัฐบาลต่างประเทศ
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ
(1) ตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการนำเข้าส่งออกสินค้าที่มีการจัดระเบียบการนำเข้าส่งออก
(2) กำกับ ดูแลการนำเข้าส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามปริมาณที่ได้รับการจัดสรร
(3) ดำเนินการจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออกสินค้าที่มีการจัดระเบียบการนำเข้าส่งออก
(4) ดำเนินการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการนำเข้าส่งออกสินค้า
(5) เป็นศูนย์ข้อมูลและสถิติการนำเข้าส่งออกสินค้าที่มีการอนุญาตและออกหนังสือรับรอง
(6) จัดทำทะเบียนประวัติ บัตรประจำตัวผู้นำเข้าส่งออกสินค้า และผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน
7) ให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อสนเทศเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก สินค้า
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์การผลิต การค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นรายสินค้าเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบบริหารทางการค้า ความตกลงระหว่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาและ / หรือดำเนินการกำหนดกลยุทธ์ การพัฒนาการค้า ระเบียบบริหารการค้า รวมทั้งประเมินศักยภาพการแข่งขันและผลกระทบต่อการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ
(2) พิจารณากำหนดและ / หรือเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขมาตรการและกฎระเบียบบริหารการนำเข้าส่ง ออกสินค้าในความรับผิดชอบทั้งเชิงรุกเชิงรับ
(3) จัดทำประกาศและ / หรือระเบียบเพื่อการบริหารจัดการสินค้านำเข้าส่งออกให้เป็นไปตามนโยบายสอด คล้องกับสถานการณ์การค้าและความตกลงระหว่างประเทศ
(4) ประสานความร่วมมือ และเป็นหน่วยงานกลางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคผลกระทบจากการส่งออกนำเข้าหรือ ภายใต้ความตกลงต่างๆของสินค้าที่อยู่ในความดูแล
(5) ประสานความร่วมมือและเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความยอมรับในสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(6) พิจารณาอนุญาตและ / หรือเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตนำเข้าส่งออกสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบ
(7) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ทางการค้าในการนำเข้าส่งออกสินค้าที่อยู่ ในความรับผิดชอบ
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักตอบโต้การทุ่มตลาด
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล / คำขอ / ให้คำแนะนำแก่อุตสาหกรรมภายในรวมทั้งดำเนินกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาด / การอุดหนุน /การนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อประมวลข้อพิจารณา / ความเห็น เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย /มาตรการตอบโต้ทางการค้า
(2) ศึกษา วิเคราะห์กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั้งพันธกรณีภายใต้ความตกลงต่างๆเพื่อพิจารณาแนวทางต่อสู้ให้คำแนะนำแก่ อุตสาหกรรมภายในเพื่อแก้ต่างเมื่อสินค้าไทยถูกกล่าวหาว่ามีการทุ่มตลาด / มีการอุดหนุน / มีการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งให้การสนับสนุน / ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อแก้ต่างข้อกล่าวหา
(3) ศึกษา วิเคราะห์กฎระเบียบ / ประเด็นข้อกฎหมาย / ข้อพิพาท / ปัญหา /
อุปสรรคจากการปฏิบัติตามกระบวนการภายใต้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด การอุดหนุนและมาตรการปกป้อง เพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงกฎหมาย /ระเบียบ รวมทั้งร่างกฎหมายใหม่ / ร่างข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด การอุดหนุนและมาตรการปกป้อง ทั้งสินค้าและบริการในกรอบของ WTO FTA และความตกลงอื่นๆ
(4) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณามาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุน และคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง
(5) ติดตามผลการใช้มาตรการ จัดทำระบบข้อมูลเตือนภัย ประสานงาน / ติดตามภาวะการณ์นำเข้า จัดทำกลยุทธ์และกำหนดท่าทีในการต่อสู้กรณีไทยถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม พันธกรณีระหว่างประเทศรวมทั้งยกประเด็นร้องเรียนรัฐบาลต่างประเทศหากใช้ มาตรการตอบโต้ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับสินค้าไทย
(6) ส่งเสริมเผยแพร่และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ เรื่อง มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนและมาตรการปกป้องในวงกว้างทั้งภาค เอกชนและภาครัฐเพื่อให้มีการใช้มาตรการตอบโต้การดำเนินการค้าที่ไม่เป็นธรรม และมีการต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าอย่างมีศักยภาพ
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักความร่วมมือการค้าและการลงทุน
(1) ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานหลัก สาขาการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนของไทย ตามนโยบายยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง
(2) เป็นผู้แทนของไทยเข้าร่วมในเวทีการประชุมสาขาการค้าและการลงทุนของกลุ่มความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆในภูมิภาคได้แก่ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกลุ่มความร่วมมือทาง เศรษฐกิจระหว่าง บังคลาเทศ อินเดีย พม่า ศรีลังกา เนปาล ภูฎานและไทย เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
(3) ประสานงานให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาค เอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและขยายการค้าชายแดนและผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
(4) ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาค เพื่อกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และลู่ทางในการขยายตลาดการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและ ประเทศในภูมิภาค
(5) เป็นศูนย์ข้อมูลการค้าและพัฒนาความรู้ด้านการค้าแก่เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการทั้งของไทยและของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุน
(6) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการค้าต่างตอบแทน คณะทำงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนและกรรมการอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง
(7) จัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติและติดตามประเมินผลการดำเนินการการค้าต่างตอบแทน การค้าหักบัญชี การค้าแบบแลกเปลี่ยนและระบบเสริมการค้าอื่นๆ
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองนโยบายการค้าและพัฒนาระบบบริหาร
(1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและประสานแผนงานโครงการของกรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัด
(2) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นในการพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ บริหารและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายในกรมให้เกิดประสิทธิภาพ
(3) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายการค้าระหว่างประเทศในภาพรวม เพื่อเสนอแนะ กลยุทธ์แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางการค้าในเชิงนโยบาย
(4) จัดทำแผนกลยุทธ์และวางแผนงบประมาณในภาพรวม
(5) ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกรม
(6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพรวมทั้งประสานการ ปฏิบัติงานภายในกรมให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนแม่บทของกระทรวง
(7) ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานกลางด้านการพัฒนาระบบบริหาร
(8) ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของกรมตามระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และประเมินผลตามระบบงบประมาณแบบใหม่
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการค้าต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารการค้าระหว่างประเทศ การบริหารและการให้บริการรวมทั้งประสานการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
(2) พิจารณาเสนอแนวทางการจัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรม ฐานข้อมูลและเครือข่ายเชื่อมโยงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
(3) เป็นผู้ดำเนินการกระบวนการปฏิรูประบบบริหาร บริการและกระบวนการของรัฐให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (e-Government)
(4) เป็นศูนย์กลางข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
(5) ให้คำแนะนำปรึกษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบงานที่รับผิดชอบ
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองกฎหมาย
(1) ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดให้มีกฎหมายหรือกฎ ระเบียบขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการค้าต่าง ประเทศให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและสามารถรองรับการดำเนินงานให้เป็น ไปตามนโยบายอย่างเหมาะสม
(3) พิจารณาจัดทำและตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนิติกรรมสัญญาต่างๆ เพื่อบริหารงานตามนโยบาย หรือตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศ
(4) พิจารณาให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อประกอบการบริหารงานตามนโยบายและการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกรมการ ค้าต่างประเทศ
(5) ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนและประสานกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องร้องคดีและต่อสู้คดีในชั้นศาล
(6) พิจารณาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางการค้าตามที่ได้มีการร้องเรียนหรือที่ได้รับมอบหมาย
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานการค้าต่างประเทศในภูมิภาค 6 แห่ง
สำนักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 (เชียงใหม่)
สำนักงานการค้าต่างประเทศเขต 2 (หาดใหญ่)
สำนักงานการค้าต่างประเทศเขต 3 (ชลบุรี)
สำนักงานการค้าต่างประเทศเขต 4 (สระแก้ว)
สำนักงานการค้าต่างประเทศเขต 5 (หนองคาย)
สำนักงานการค้าต่างประเทศเขต 6 (เชียงราย)
สำนักงานการค้าต่างประเทศเขต 7 (ศรีสะเกษ)
สำนักงานการค้าต่างประเทศเขต 8 (ตาก)
สำนักงานการค้าต่างประเทศเขต 9 (มุกดาหาร)
แผนยุทธศาสตร์กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
วิสัยทัศน์
พัฒนาการค้าต่างประเทศของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าต่างประเทศ
2. ปกป้องและรักษาผลประโยขน์สูงสุดทางการค้า
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้ากับอาเซียนและอื่นๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
1. การบริหารการค้าเชิงรุก
1.1 บริหารกาส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรสำคัญ
1.2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกาให้สามารถแข่งขันได้
1.3 พัฒนากลไกการปกป้องและสร้างความเป้นธรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า
2. การสร้างและขายโอกาสทางการค้า
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดน
2.2 ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการค้า
3. การพัมนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าสู่สากล
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการค้า
3.2 บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด