สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ((สมอ. (TISI)))
Thai Industrial Standards Institute

https://www.tisi.go.th/data/pdf/about/tip111060.pdf
สมอ. มีอำนาจหน้าที่ ในการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 มติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนแม่บทของกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วย
การมาตรฐานแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
ของประเทศ ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการมาตรฐาน
3. ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศด้านการมาตรฐานของประเทศ
4. ส่งเสริม กํากับดูแล และให้บริการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน
ตลอดจนพัฒนาการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐานของประเทศให้เกิดความเป็นเอกภาพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการมาตรฐาน
6. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ ต่างประเทศ
และระหว่างประเทศในด้านการมาตรฐาน รวมทั้งการทําความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง
วิสัยทัศน์เป็นผู้นำด้านการมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน พันธกิจ
1. กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล 2.กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ 3.ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ
ภารกิจ
1. การกำหนดมาตรฐาน
2. การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
3. การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
4. การรับรองระบบงาน
5. การบริการข้อสนเทศมาตรฐาน
6. การปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก
7. งานด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศและภูมิภาค
8. การส่งเสริมมาตรฐานและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
9. การพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1. คุ้มครองผู้บริโภค
2. รักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
3. พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
4. สร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายขจัดปัญหา และอุปสรรคทางการค้าที่เกิดจาก มาตรการด้านมาตรฐาน