กรมพิธีการทูต
Department of Protocal

การแบ่งส่วนราชการกรมพิธีการทูต
1.  สำนักงานเลขานุการกรม
2.  กองแบบพิธี
3.  กองรับรอง
4.  กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต
ส่วนราชการกรมพิธีการทูต มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็น หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
(ค) ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) กองแบบพิธี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับสาสน์วันชาติของบุคคลสำคัญของประเทศไทยที่มีต่อบุคคลสำคัญของต่างประเทศ
(ข) ถวายความสะดวกในการเสด็จฯ เยือนและการเยือนต่างประเทศของพระราชวงศ์และการอำนวนความสะดวกในการเดินทาง เยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนทางการทูต ทางกงสุล กงสุลกิตติมศักดิ์และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
(ง) พิจารณาความเหมาะสมในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศและชาวไทยในต่างประเทศ
(จ) อำนวยความสะดวกคณะทูตในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี
(ฉ) นัดหมายให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศเข้าพบบุคคลสำคัญของประเทศไทยในโอกาสเข้ารับหน้าที่และพ้นจากหน้าที่
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้รับมอบหมาย

(3) กองรับรอง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) เตรียมการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศในการให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่บุคคลสำคัญต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยในระดับ พระราชวงศ์ ประมุขรัฐ หัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมประชุมระหว่างประเทศและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
(ข) อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องของจากคณะทูตต่างประเทศแก่บุคคลซึ่งมาเยือนประเทศไทย เป็นการส่วนตัวหรือแวะผ่านประเทศไทย
(ค) รับผิดชอบในการจัดงานเลี้ยงทางการทูตที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง ประเทศหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ
(ง) ให้ความร่วมมือในด้านการเลี้ยงรับรองทางการทูตแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงและภายนอกกระทรวง ตามที่ได้รับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถานที่ ทรัพย์สินของคณะผู้แทน และตัวแทนทางทูต ทางกงสุลขององค์การระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ และอำนวยความสะดวกแก่บุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ทางกงสุล และองค์การระหว่างประเทศที่ประจำในประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ความตกลง และกฎหมายว่าด้วยการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
(ข) กำกับ ดูแลการใช้เอกสิทธิ์ของคณะผู้แทน และตัวแทนทางทูต ทางกงสุล สำนักงานองค์การระหว่างประเทศและบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ทางกงสุล พนักงานองค์การระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ความตกลง และกฎหมายว่าด้วยการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
(ค) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทำความตกลงเกี่ยวกับ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสำนักงานและพนักงานองค์การระหว่างประเทศ
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต การให้การรับรองการเยือนของแขกสำคัญต่างประเทศในทุกระดับและการกำกับ ดูแลเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเพื่อเสริมสร้างภาพลัษณ์ที่ดีต่อคนไทย และประเทศไทยโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต และทางกงสุลในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการไปเยือนต่างประเทศของพระบรมวงศ์และบุคคลสำคัญของ ประเทศไทย และการมาเยือนประเทศไทยของราชวงศ์ต่างประเทศและบุคคลสำคัญของต่างประเทศ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและทางกงสุล
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย