กรมการแพทย์
Department of Medical Services

หน่วยงานส่วนกลาง - สนับสนุน
 • สำนักงานเลขานุการกรม
  - ฝ่ายบริหารทั่วไป
  - ฝ่ายช่วยอำนวยการ
  - ฝ่ายรายงานและประสานราชการ
  - ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  - หมวดยานยนต์
 • สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
  - กลุ่มงานอำนวยการ
  - กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ
  - กลุ่มงานกฏหมายวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
  - กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ
  - กลุ่มงานอัตรากำลัง
  - กลุ่มงานสรรหาและพัฒนามาตรฐานการบริการทรัพยากรบุคคล
  - กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติราชการ
 • กองคลัง
  - ฝ่ายบริหารทั่วไป
  - กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ
  - ฝ่ายการเงิน
  - ฝ่ายบัญชี
  - ฝ่ายพัสดุ
 • สำนักยุทธศาสตร์
  - กลุ่มงานอำนวยการ
  - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
  - กลุ่มติดตามและประเมินผล
  - กลุ่มพัฒนานโยบายและผลักดันยุทธสาสตร์วิชาการ
  - กลุ่มพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมนวัฒกรรม
  - กลุ่มพัฒนาวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  หน่วยงานส่วนกลาง - บริการ
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • โรงพยาบาลสงฆ์
 • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
 • สถาบันธัญญารักษ์
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมาหาราชินี
 • สถาบันพยาธิวิทยา
 • สถาบันประสาทวิทยา
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • สถาบันโรคทรวงอก
 • สถาบันทันตกรรม
 • สถาบันโรคผิวหนัง
 • สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • ศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ

  หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี
 • ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี
 • ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี
 • ศูนย์มะเร็ง ลำปาง
 • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด สงขลา
 • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่
 • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน
 • โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่
 • ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี
 • ศูนย์มะเร็ง อุดรธานี
 • ศูนย์มะเร็งชลบุรี
 • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ขอนแก่น
 • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ปัตตานี
 • ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
 • ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
 • ตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ. ศ. 2545 ได้กำหนดให้กรมการแพทย์มีภารกิจในการพัฒนาวิชาการด้านการบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฝ่ายกาย โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์และการแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งการดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศในเรื่องดังกล่าว

 • กำหนดและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เฉพาะทาง

 • ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์และการแพทย์เฉพาะทางแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

 • ประเมินการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ของสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้เหมาะสมและคุ้มค่า

 • จัดให้บริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิเฉพาะโรคหรือเฉพาะทาง

 • ให้การเพิ่มพูนความรู้และ ทักษะการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน

 • พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมการแพทย์หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 • วิสัยทัศน์
  เป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสากลที่สมคุณค่า เพื่อคุณชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

  พันธกิจ
  พัฒนาวิชาการด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฝ่ายกาย โดย
 • ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับสากล
 • ดูแลและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ถ่ายทอดและเพิ่มพูนทักษะบุคลากรทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ
 • ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างได้มาตรฐาน
 • พัฒนานโยบายด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
 • เสนอแนะนโยบาย แนวทางการป้องกัน ควบคุม และบำบัดรักษาโรคมะเร็ง
 • จัดระบบและสร้างรูปแบบการป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู ติดตาม ต่อเนื่องในผู้ป่วยติดยาและสารเสพติด ตามกลุ่มและความรุนแรงอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ยุทธศาสตร์
 • พัฒนาสถาบันกรมการแพทย์เป็นสถาบันเฉพาะทางชั้นสูง/สถาบันระดับชาติ
 • พัฒนาวิชาการ ระบบบริการตติยภูมิและศูนย์การแพทย์ระดับภูมิภาคของประเทศ
 • พัฒนานโยบายและดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญอย่างเป็นระบบตามบริบทของกรมการแพทย์
 • พัฒนาบริการทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการ
 •