กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.)
Department of Mineral Fuels

แผนที่

 • บริหารจัดการในการให้สัมปทาน การสำรวจ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่งการขาย และการจำหน่ายปิโตรเลียม
 • กำหนดแนวทางการจัดหา การพัฒนา และการจัดการแหล่งปิโตรเลียม
 • วิเคราะห์ วิจัย และประเมินศักยภาพและปริมาณสำรอง และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • พิจารณาสิทธิ ประสาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อผูกพันต่อรัฐ รวมทั้งจัดเก็บค่าภาคหลวงและผลประโยชน์อื่นใดจากปิโตรเลียม
 • กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
 • ประสานความร่วมมือในการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วม พื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่น
 • บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติอื่น ๆ
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือตามที่กระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 • วิสัยทัศน์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ"บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน"พันธกิจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ"ส่งเสริมให้มีการสำรวจ พัฒนา และบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ปิโตรเลียม) แบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาดทันสมัยระดับสากล"
  ยุทธศาสตร์ของ ชธ.
  1. สร้างและรักษาความมั่นคงในการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติ จากแหล่งภายในประเทศและต่างประเทศ

  กลยุทธ์
  - เพิ่มการประเมินศักยภาพปิโตรเลียม เพื่อให้มีข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพเพียงพอ อันจะเพิ่มความเข้าใจและโอกาสการสำรวจให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น
  - เร่งรัดให้มีการออกสัมปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่ โดยจัดตั้งและพัฒนาทีมให้คำปรึกษา เพื่อให้ข้อมูลผู้ประกอบกิจการ
  - เร่งรัดการสำรวจในพื้นที่สงวน เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบปริมาณสำรอง
  - ส่งเสริมผู้ประกอบการในการผลิตปิโตรเลียมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม Recovery Factor และ Well Optimization
  - จัดเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมการสำรวจและผลิตอย่างต่อเนื่องในแปลงที่สิ้นสุดระยะเวลาผลิต
  - ศึกษา กำหนดแนวทางเพื่อให้สามารถสำรวจและผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาพื้นที่ไหล่ทวีปทับซ้อนกับประเทศ เพื่อนบ้านตามนโยบายของกระทรวงพลังงานและกระทรวงการต่างประเทศ
  - สนับสนุนความร่วมมือกับ ASCOPE ในการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซตามโครงการเชื่อมโยงท่อก๊าซระหว่างประเทศในภูมิภาค (Trans-ASEAN Pipeline Gas Network)

  2. ส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

  กลยุทธ์
  - ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ช่วยยกระดับด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมให้นำงานศึกษา วิจัยที่มีประสิทธิผล มาขยายผลอย่างต่อเนื่อง
  - กระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมใน การสำรวจและผลิตฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมเชิงป้องกัน

  3. มุ่งสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง เพื่อยกระดับด้านมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพการกำกับกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

  กลยุทธ์
  - เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและการให้บริการ โดยทบทวน/ปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงานของกรมฯ อย่างเป็นระบบ พร้อมพัฒนาระบบและดำเนินการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
  - ยกระดับฐานข้อมูลของกรมฯ สู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศ เพื่อสื่อสารกับผู้รับสัมปทานโดยอาศัยข้อมูลจริง
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
  - ทบทวนภารกิจ โครงสร้าง อัตรากำลังให้มีความเหมาะสม พร้อมเร่งรัดสรรหาบุคลากร ที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จำเป็น ควบคู่กับการสร้างให้บุคลากรยอมรับการหมุนเวียน (Rotate) ตำแหน่งงาน เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร

  4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

  กลยุทธ์
  - จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่าย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
  - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  - เสริมศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และสามารถอธิบายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลได้เข้าใจโดยง่าย ตลอดจนพัฒนาทักษะในด้านงานมวลชนสัมพันธ์
  - เสริมสร้างคุณค่า ความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรภายใน

  ภารกิจหลักของ ชธ.

  ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดหาพลังงาน โดยการส่งเสริมและเร่งรัดการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น