สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
The Office of the Securities and Exchange Commission

เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของ ก.ล.ต. บรรลุเป้าหมายและภารกิจในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย ก.ล.ต. ได้จัดโครงสร้างองค์กรเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทย

ระดับที่ 2 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน้าที่ในการออกกฎระเบียบที่เป็นรายละเอียดในการปฏิบัติ และ

ระดับที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานในทุกระดับอยู่ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุม

ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีอำนาจหน้าที่ในการการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุน อาทิ การระดมทุน สินค้าและบริการ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การกระทำอันไม่เป็นธรรมในตลาดทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ดังนี้-กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


-กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


-กฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล


-กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน


-กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์


-กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต.

วิสัยทัศน์ของ ก.ล.ต.
“ก.ล.ต. มุ่งมั่นสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน ด้วยการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน โดยเป็นองค์กรเชิงรุกที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่น ร่วมกันทำงาน”

พันธกิจของ ก.ล.ต.
“กำกับและพัฒนาตลาดทุนให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้”

วัตถุประสงค์


- ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลและตัดสินใจลงทุนได้อย่างเชื่อมั่น


- ภาคธุรกิจสามารถระดมทุน และประกอบธุรกิจในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม


- ตลาดทุนสามารถเชื่อมโยง รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ โดยมี?การจัดการความเสี่ยงมิให้ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง (reduction of systemic risk)


ทั้งนี้ เพื่อให้ตลาดทุน เป็นกลไกหลักในการรวบรวม จัดสรร ติดตามดูแลการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยทําหน้าที่เชื่อมโยงและเคลื่อนย้ายเงินทุน ระหว่างกิจการที่ต้องการเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชนและ ผู้ออมเงินที่ต้องการลงทุน ทำให้มีทางเลือกในการระดมทุนและลงทุนมากขึ้น สร้างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สนับสนุนกิจการให้เติบโต กระจายความเสี่ยงและสร้างความสมดุลของระบบการเงินโดยรวม


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต.
ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2563-2565 โดยคำนึงถึงพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไป และให้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาทิ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน เพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถทำหน้าที่ตอบโจทย์สำคัญของประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (25 ก.ค. 2562) และแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และบรรลุเป้าหมาย 4 ด้าน คือ

A. ยั่งยืน: Sustainable capital marketตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้กิจการผนวก ESG เข้ากับการทำธุรกิจและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามมาตรฐาน และช่วยขับเคลื่อนการจัดสรรเงินทุนไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล

B. เข้าถึง: Financial inclusion, reduction of inequalityตลาดทุนช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ (inequality) ของประเทศ ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งเงินทุน (financial inclusion) โดยที่ประชาชนใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเป็นแหล่งการลงทุนระยะยาวรองรับการเกษียณอายุ และ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในช่องทางที่เหมาะสมและยั่งยืน

C. แข่งได้และเชื่อมโยง: Competitiveness, connectivity and digitalมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบธุรกิจและตลาดทุนไทยแข่งขันได้ เชื่อมโยงสู่สากล และมีการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมายกระดับการประกอบธุรกิจและมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ลดต้นทุน โดยที่มีการกำกับดูแลที่รักษาความเชื่อมั่น เป็นธรรม และมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber resilience)

D. เชื่อถือได้: Trust & Confidenceตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดทุน โดยที่ ก.ล.ต. สามารถป้องกัน ยับยั้ง ดำเนินการกับการกระทำผิดรูปแบบใหม่ ๆ ได้ และสามารถประเมินความเสี่ยงเชิงระบบได้อย่างเท่าทัน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ลงทุน ตัวกลาง และโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนไม่ให้ลุกลามไปในวงกว้าง