สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
The Office of the Securities and Exchange Commission

เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของ ก.ล.ต. บรรลุเป้าหมายและภารกิจในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย ก.ล.ต. ได้จัดโครงสร้างองค์กรเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทย
ระดับที่ 2 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน้าที่ในการออกกฎระเบียบที่เป็นรายละเอียดในการปฏิบัติ และ
ระดับที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานในทุกระดับอยู่ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุม
ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีอำนาจหน้าที่ในการการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุน อาทิ การระดมทุน สินค้าและบริการ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การกระทำอันไม่เป็นธรรมในตลาดทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ดังนี้

-กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-กฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล

-กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

-กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

-กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต.
วิสัยทัศน์ของ ก.ล.ต.
“ก.ล.ต. มุ่งมั่นสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน ด้วยการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน โดยเป็นองค์กรเชิงรุกที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่น ร่วมกันทำงาน”

พันธกิจของ ก.ล.ต.
“กำกับและพัฒนาตลาดทุนให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้”

วัตถุประสงค์


- ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลและตัดสินใจลงทุนได้อย่างเชื่อมั่น


- ภาคธุรกิจสามารถระดมทุน และประกอบธุรกิจในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม


- ตลาดทุนสามารถเชื่อมโยง รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ โดยมี?การจัดการความเสี่ยงมิให้ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง (reduction of systemic risk)


ทั้งนี้ เพื่อให้ตลาดทุน เป็นกลไกหลักในการรวบรวม จัดสรร ติดตามดูแลการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยทําหน้าที่เชื่อมโยงและเคลื่อนย้ายเงินทุน ระหว่างกิจการที่ต้องการเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชนและ ผู้ออมเงินที่ต้องการลงทุน ทำให้มีทางเลือกในการระดมทุนและลงทุนมากขึ้น สร้างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สนับสนุนกิจการให้เติบโต กระจายความเสี่ยงและสร้างความสมดุลของระบบการเงินโดยรวม


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต.
ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนความท้าทายที่เข้ามา ก.ล.ต. ได้ทบทวนแผนยุทธ์ศาสตร์ โดยได้รับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่มีการมองไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน โดยพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยให้สามารถทำหน้าที่ตอบโจทย์สำคัญของประเทศและมีความสามารถในการแข่งขันในเวทีสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเงิน เป็นแหล่งระดมทุนสำหรับ SMEs นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงการเจริญเติบโตกับประเทศเพื่อนบ้าน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ให้มีหลักประกันทางสังคมผ่านการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
ก.ล.ต. จึงเสนอทิศทางยุทธศาสตร์ ใน 5 ด้าน ได้แก่
A. สนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงินที่มีคุณภาพและประชาชนวงกว้างเข้าถึงได้ (democratized access to wealth advice)
B. สร้างโอกาสในการระดมทุนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ตลาดทุนเติบโตอย่างยั่งยืน (funding opportunity for growth and sustainability)
C. สร้างประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย โดยการยกระดับกระบวนการและสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานรองรับระบบดิจิทัล (digitalization of capital market)
D. การกำกับดูแลที่เท่าทันกับโลกอนาคตและลดภาระให้กับภาคเอกชน (future of supervision)
E. ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและการบริหารจัดการองค์กร (reform of regulation and regulator) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน A-D
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต.