กรมบังคับคดี
Legal Execution Department

แผนที่

กรมบังคับคดี แบ่งส่วนราชการออกเป็นดังนี้ ราชการบริหารส่วนกลาง 1. สำนักงานเลขานุการกรม 2. กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 3. กองบริหารการคลัง 4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 6. สถาบันการบังคับคดี 7. กองบังคับคดีล้มละลาย 1 8. กองบังคับคดีล้มละลาย 2 9. กองบังคับคดีล้มละลาย 3 10. กองบังคับคดีล้มละลาย 4 11. กองบังคับคดีล้มละลาย 5 12. กองบังคับคดีล้มละลาย 613. กองบริหารทรัพยากรบุคคล14. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์15. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 116. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 217. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 318. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 419. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 520. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 621. สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 22. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม23. กลุ่มตรวจสอบภายใน24. ศูนย์สารสนเทศ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานบังคับคดีจังหวัด...สาขา....
     1. ดำเนินการบังคับคดีแพ่งตามคำสั่งศาล
     2. ดำเนินการบังคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล
     3. ดำเนินการบังคับคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาล
4. ดำเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับส่วนแบ่งจากคดีตรวจสอบค่าใช้จ่าย และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบังคับคดี
5. ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ชำระบัญชีตามคำสั่งศาล
     6. รับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์
     7. ดำเนินการประเมินราคาทรัพย์
     8. ดำเนินการเกี่ยวกับการเดินหมาย คำคู่ความ หนังสือหรือประกาศของศาล หรือหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี
     9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามคำสั่งศาล
วิสัยทัศน์
 • “บังคับคดีอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานความเป็นธรรม ตามมาตรฐานสากล อย่างมั่นคง” พันธกิจ
 • 1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม
 • 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี วางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาและระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 • 3. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล
 • 4. พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือด้านการบังคับคดี กับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทสและต่างประเทศ 5. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจดการให้มีประสิทธิภาพ 6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 7. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง
 • กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานให้บริการด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์ มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการและกระบวนการบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยกฎหมาย วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดี เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด


 • ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี และการวางทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี และการวางทรัพย์ในแต่ละระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำในด้านการบังคับคดีให้สามารถแข่งขันกับองค์กรต่าง ๆ

 • พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามภาวการณ์ เพื่ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว เป็นธรรมในสังคมและสิทธิมนุษยชน

 • พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว โดยประสาน ส่งเสริม รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบังคับคดีทั้งในและต่างประเทศ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามภาวะการณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีและมีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

 • เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและการวางทรัพย์แก่ประชาชนให้เข้าใจอย่างทั่วถึง ตลอดจนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการบังคับคดี และส่งเสริมความร่วมมือและมีส่วนร่วมการบังคับคดีของภาครัฐและภาคเอกชน
 •