กรมการปกครอง
Department Of Provincial Administration Ministry Of Interior

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
กรมการปกครองมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่
การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให้เกิดความสุขในสังคมอย่างยั่งยืน
โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญา ในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และอำนวยความเป็นธรรม
ให้แก่ประชาชน
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและ
ผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน
(๔) สนับสนุนส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ
(๕) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
(๖) ดำเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ ในระดับอำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่
(๗) ดำเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนอื่นๆ รวมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง
เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน
(๘) ดำเนินการและพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
(๙) ดำเนินการสื่อสารเพื่อบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
(๑๐) อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของนายอ าเภอ
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์
“องค์กรหลักของชาติ ในการบูรณาการการบริหารราชการ การบริการ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็งบนฐานธรรมาภิบาล ที่ประชาชนเชื่อมั่น และศรัทธา”

พันธกิจ
๑. อำนวยการ บังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบถ่วงดุล ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การอำนวยความเป็นธรรมในภารกิจกรมการปกครอง
๒. บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนทั่วไป และทะเบียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
๓. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน และระบบฐานข้อมูลกลางให้มีคุณภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชน
๔. บูรณาการการบริหารราชการ การปกครองท้องที่ การบริการ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นโยบายรัฐบาล และการพัฒนาประเทศ
๕. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง บนฐานธรรมาภิบาล