มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มรภ.พช.)
Phetchabun Rajabhat University

แผนที่

วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และเน้นความเป็นเลิศสายวิชาชีพครู ในปี พ.ศ. 2559”

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
2. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากล สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริการวิชาการ แก่ท้องถิ่น และสังคม
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อความเป็นเลิศของวิชาชีพครู
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
6. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการประกันคุณภาพการศึกษา