มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Walailak University

สำนักงานอธิการบดี : ประกอบด้วย

ส่วนการเงินและบัญชี
ส่วนการเจ้าหน้าที่
ส่วนกิจการนักศึกษา
ส่วนประชาสัมพันธ์
ส่วนแผนงาน
ส่วนพัสดุ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์
ส่วนสารบรรณและอำนวยการ
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ส่วนอาคารสถานที่
หน่วยงานช่วยนักบริหาร
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรุงเทพมหานคร

สำนักวิชา : ประกอบด้วย

สำนักวิชาการจัดการ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา : ประกอบด้วย
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ศูนย์ : ประกอบด้วย
ศูนย์ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ

โครงการ : ประกอบด้วย
โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
โครงการอาศรมวัฒนธรรม
โครงการอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล
ปณิธาน : มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษา และถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า และ ความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อากรพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความเรืองปัญญาและคุณธรรม รวมทั้งเอื้ออำนวยต่อ ความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติมิมีวันเสื่อมสูญ มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้ง คนดีและคนเก่ง โดยเน้น
1. ความเป็นคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมือง และพลโลก ที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้รอบ และมีทัศนคติที่กว้างไกล
2. ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในสาขาที่ศึกษาลึกซึ้ง และประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความเป็น "ศึกษิต" ที่มีมโนธรรม คุณธรรม และจรรยาวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ
2. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถนำไปใช่ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
3. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษา แนะนำ การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา อันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค และประเทศชาติ
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปบริสุทธิ์และศิลปประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม


วัตถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีภารกิจทำการสอน ทำการวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ฐานะและรูปแบบ

ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พุทธศักราช 2535 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐมีรูปแบบเป็น "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล" บริหารอิสระจากระบบราชการ มีระบบบริหารงานเป็นของตนเอง เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ (Residential University) และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน โดยจัดพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบในลักษณะอุทยานการศึกษาและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตเดียว องค์กรบริหาร มหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเป็นองค์กรบริหารสูงสุด
สภามหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวางนโยบายเกี่ยวกับ
 • การศึกษา
 • การวิจัย
 • การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
 • การทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
 • การเงินและทรัพย์สิน
 • การออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
 • การแต่งตั้งถอดถอนผู้บริหาร
 • การอนุมัติปริญญา เป็นต้น
  สภาวิชาการ มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลทางด้านวิชาการ เช่น หลักสูตร การสอนการวัดผล การให้ปริญญา การให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จัดหาวิธีการทำให้การศึกษา การวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเจริญยิ่งขึ้น เป็นต้น
 •