สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า (tpso)

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. วางแผน จัดทำ ประสานและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีทิศทางการค้าที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพ

2. จัดทำและพัฒนาเครื่องมือชี้วัดและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการกำหนดทิศทางและการบริหารด้านเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการเตือนภัยทางการค้า

3. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์การค้าการลงทุน เพื่อเสนอแนะประเด็นสำคัญ และกำหนดแนวทางในการสร้างโอกาสและช่องทางการค้าสำหรับภาคเอกชนนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการค้า

4. วิเคราะห์ และกำหนดกลุ่มสินค้า (sector) ที่สำคัญ เพื่อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ภาพรวม ยุทธศาสตร์การค้ารายสินค้า รายตลาด เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain)

5. ประสานความร่วมมือและขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานด้านการค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า และพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย รวมถึงสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่และให้คำปรึกษาด้านข้อมูล7. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ (คคช.)

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
" เป็นองค์กรชี้นำ บูรณาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้า
และเป็นศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า "