มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.)
Chandrakasem Rajabhat University

วิสัยทัศน์

“เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์”พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม

2.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม

3.บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

4.ทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

5.พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ

6.พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง