สำนักงบประมาณกลาโหม
The Office of the Defence Budget

1. กงป.สงป.กห. ที่อยู่ สงป.กห. Tel. 0-2224-6952
2. กผค.สงป.กห. ที่อยู่ สงป.กห. Tel. 0-2223-5617
3. กตป.สงป.กห. ที่อยู่ สงป.กห. Tel. 0-2224-6319
4. กจก.สงป.กห. ที่อยู่ สงป.กห. Tel. 0-2224-5553
5. กลาง.สงป.กห. ที่อยู่ สงป.กห. Tel. 0-2223-3581
6. กพด.สงป.กห. ที่อยู่ สงป.กห. Tel. 0-2224-5552
7. กบท.สงป.กห. ที่อยู่ สงป.กห. Tel. 0-2224-5418
8. สกง.สงป.กห. ที่อยู่ สงป.กห. Tel. 0-2224-1843
     รวบรวม วิเคราะห์และปรับแก้ไขแผนงาน/โครงการเสริมสร้างกำลังรบและโครงการอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายทางทหาร สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินของประเทศ พิจารณาปัญหา และการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความควบคุมของ กห. เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการและจัดสรรงบประมาณ ของส่วนราชการใน กห. เสนอประมาณการรายได้ของ กห. เพื่อจัดทำงบประมาณรายได้ของรัฐบาล ชี้แจงงบประมาณต่อรัฐสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีและประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ เกี่ยวกับงบประมาณและโครงการของ กห. สั่งจ่าย บริหาร และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการขึ้นตรงต่อ สป. และ สล. ดำเนินการเกี่ยวกับการสถิติ ตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการและงานที่สำคัญของส่วนราชการใน กห. วิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ระบบเพื่อเสนอแนะการปรับปรุง การจัดการและการงบประมาณของส่วนราชการใน กห. ศึกษา พิจารณา และเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการดำเนินกรรมวิธีข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรม และให้การศึกษาในเรื่องการจัดการและการงบประมาณให้กับส่วนราชการ กห. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และค่าใช้จ่าย ซึ่งจะต้องขออนุมัติ รมว. กห. หรือคณะรัฐมนตรี หรือต้องขอความตกลงกับกระทรวงการคลัง หรือสำนักงบประมาณดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรและการจัดทำกำหนดการตามระบบการวางแผน การทำกำหนดการตามระบบการวางแผน การทำกำหนดการและการงบประมาณของ กห. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ ปล.กห. หรือ ตามที่ รมว.กห. มอบหมาย
     มีหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขแผนงานและโครงการทหาร พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ จัดทำ จัดสรร และบริหารงบประมาณดำเนินการทางด้านสถิติตรวจสอบและประเมินผลความก้าวหน้าของการบริหารงบประมาณโครงการและงานที่สำคัญ การจัดการ การพัสดุ การบริหารทรัพยากร และการกำหนดการวิจัย พัฒนาและเสนอแนะการปรับปรุง การจัดการ การงบประมาณ การพัสดุ และการบริหารทรัพยากร รวมทั้งดำเนินการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย มี ผอ.สงป.กห. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ. สังกัดหน่วยงาน