กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
Department of South Asain, Middle East and African Affairs

- สำนักงานเลขานุการกรม- กองเอเชียใต้- กองตะวันออกกลาง- กองแอฟริกา- กลุ่มงานเอเชียกลาง
ส่วนราชการกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
สำนักงานเลขานุการกรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็น หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม

(ค) ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย

(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


ให้กองข้างต้น (2) ถึง (5) รับผิดชอบปฏิบัติงานในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศ กลุ่มประเทศ ขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และ องค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดังต่อไปนี้


(ก) กองเอเชียใต้ รับผิดชอบประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้

(ข) กองตะวันออกกลาง รับผิดชอบประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง

(ค) กองแอฟริกา รับผิดชอบประเทศในภูมิภาคแอฟริกา

(ง) กลุ่มงานเอเชียกลาง ดูแลประเทศคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน ทาจิกิสถาน คีร์กีซสถาน และอัฟกานิสถาน
เป็นองค์กรนำในการรักษาและดูแลผลประโยชน์ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
พันธกิจ
1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศ ขบวนการทางการเมือง และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

2.เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศ กลุ่มประเทศ ขบวนการทางการเมือง และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคฯ

3.เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศขบวนการทางการเมือง และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคฯ

4.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย