กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Department of Cultural Promotion

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์

(๒) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

(๔) เป็นศูนย์กลางในการศึกษา รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการสารสนเทศและกิจกรรมทางวัฒนธรรม

(๕) ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรม

(๖) สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการดําเนินงานทางวัฒนธรรม

(๗) ส่งเสริมและดําเนินการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติ และระดับนานาชาติ

(๘) ส่งเสริม ดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสนับสนุนการดําเนินงานของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

(๙) เสริมสร้างค่านิยมอันดีงามและเหมาะสมกับสังคมไทย

(๑๐) จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติงานส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางวัฒนธรรม

(๑๑) ระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการดําเนินงานทางวัฒนธรรม

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรแห่งความรู้และส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย”

พันธกิจ
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนการนำเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
(๒) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัมนธรรม ให้เป็นศูนย์กลางการบริการ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทุกระดับ
(๓) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ปกป้องคุ้มครอง จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคม
(๔) ศึกษา วิจัยและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
(๕) ส่งเสริม และกำกับดูแลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและบํารุงรักษาวัฒนธรรมไทย โดยการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ และส่งเสริมหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนที่ดําเนินงานด้านวัฒนธรรม รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม