สภากายภาพบำบัด
Physical Therapy Council

สภากายภาพบำบัดมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.รับขึ้นทะเบียนและออกไบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
2.ออกคำสั่งการพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี
3.รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพกายภาพบำบัดของสถาบันต่างๆเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก
4.รับรองหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆของวิชาชีพกายภาพบำบัดของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมดังกล่าว
5.รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมใน (4)
6.ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดสาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพกายภาพบำบัด
7.จัดทำแผนการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อสภานายกพิเศษอย่างน้อยปีละครั้ง
8.ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภากายภาพบำบัด

วิสัยทัศน์ สภากายภาพบำบัด เป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย ที่มุ่งมั่นสร้างเสริมสุขภาพ คุ้มครองสิทธิด้านบริการสุขภาพของประชาชนให้ทั่วถึง ด้วยองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานพันธกิจ1)คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน เพื่อให้เข้าถึงการบริการและความรู้ทางกายภาพบำบัดโดยทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ2) สร้างระบบพัฒนาคุณภาพงานบริการกายภาพบำบัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ3) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางกายภาพบำบัด และควบคุมคุณภาพด้านการผลิตบุคลากรกายภาพบำบัด4) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางกายภาพบำบัด ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย5) พัฒนาสภากายภาพบำบัดให้เกิดความเข้มแข็ง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ภารกิจหลัก
1.) สร้างภาคีเครือข่ายในทุกระดับ ทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดีบชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ / มาตรฐานสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน
2.) พัฒนาระบบ มาตรฐาน / คุณภาพ งานกายภาพบำบัดทั้งด้านการผลิตบุคคลากร บุคคลากรและการให้การบริการ
3.) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน
4.) ส่งเสริมสนับสนุนระบบกลไก และเสนอแนะทิศทาง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกายภาพบำบัดในทุกระดับ (องค์ สมาชิก ประชาชน) อย่างมีส่วนร่วม เช่น การศึกษาต่อเนื่อง หรือ คุณภาพ / มาตรฐาน หรือศูนย์การเรียนรู้
5.) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสมาชิก โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เช่น การประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงสมาชิกฯ พัฒนาบุคลากรงบประมาณ

วัตถุประสงค์
1) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
2) ควบคุม กำกับดูแล และกำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
3) ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด
4) ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับ กายภาพบำบัดและการสาธารณสุข
5) ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับงานกายภาพบำบัดและการสาธารณสุข
6) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
7) ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก
8) เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของประเทศไทย