มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP)

วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ
พันธกิจ (Mission)1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ภาคการผลิตและภาคบริการ

3. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม