กองทัพเรือ
Royal Thai Navy

"กองทัพเรือ จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคด้วยขนาดของกำลังรบที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ"
พันธกิจ
  • จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และระบบการส่งกำลังบำรุงที่สมดุลกะทัดรัด และทันสมัยเพื่อดำรงความพร้อมรบในการป้องกันประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
  • ใช้กำลังทางทหารเพื่อจัดรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่นตามที่ได้รับมอบ
  • ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัย
  • บริหารจัดการกองทัพภายใต้กรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  •