สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
Office of Policy Planning Ministry of Defence

1. สำนักงานผู้บังคับบัญชา ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2222-4865 Fax. 0-2226-1781
2. กองกลาง ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2225-4492 Fax. 0-2222-9369
3. กองแผนและการจัด ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2221-9821 Fax. 0-2226-1839
4. กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2223-5635 Fax. 0-2223-5635
5. กองสรรพกำลัง ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2221-6037 Fax. 0-2223-3942
6. กองรักษาความปลอดภัย ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2221-6042
7. กองการประชุม ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2222-1867 Fax. 0-2226-1867
8. กองการต่างประเทศ ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2226-1838 Fax. 0-2226-1838
9. สำนักงานการเงิน ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2222-4866
     เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ นโยบายด้านการทหารของกระทรวงกลาโหม การฝึก ศึกษา อบรม การจัดทำอัตราของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และการแก้ไขปรับปรุงอัตราของส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวงกลาโหม การรักษาความปลอดภัย นโยบายการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร การเข้าร่วมการปฏิบัติตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการส่งกำลังบำรุงและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การวิเทศสัมพันธ์ กิจการล่ามและภาษาต่างประเทศ การเยือน การรับรองแขกต่างประเทศ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปลัดกระทรวงกลาโหม กิจการของสภากลาโหม และการประชุมอื่นๆ การเสนอนโยบายและความคิดเห็นของกระทรวงกลาโหมต่อส่วนราชการภายนอกกระทรวงกลาโหม และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการดำเนินการของส่วนราชการภายนอกกระทรวงกลาโหมและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม ประสานงานกับส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมให้รับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม ดำเนินงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปลัดกระทรวงกลาโหม มอบหมาย
     ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ให้ส่วนราชการอื่นๆ องค์กรอิสระ และประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูลได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งระบบสารสนเทศของ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม มาสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วทันเวลาและเกิดประสิทธิภาพ ต่อไป
     มีหน้าที่พิจารณา เสนอความเห็น อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันประเทศ นโยบายและแผนด้านการทหาร การกำลังพล การข่าว การส่งกำลังบำรุง การระดมสรรพกำลัง การจัดทำและปรับปรุงแก้ไขอัตราของส่วนราชการ ในกระทรวงกลาโหม การฝึกศึกษา อบรม การต่างประเทศ กิจการของสภากลาโหม การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย