สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สป.กก.)
Office of Permanent Secretary

• การบริหารส่วนกลาง 1. กองกลาง (กล.) 2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 3. กองพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 4. กองตรวจสอบภายใน (กตน.) 5. กองการต่างประเทศ (กต.) 6. กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (กทก.) 7. กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (กมก.) 8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) 9. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 10. กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (กกช.) 11. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 12. กลุ่มนิติการ 13. กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ปคร.) • การบริหารส่วนภูมิภาค • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (สทกจ.)
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์แปลงนโยบายของกระทรวง เป็นแผนปฏิบัติจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวง ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี สำหรับใช้มรการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2. จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวง ในการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ตามนโยบายของกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งประสานประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนผลงานของกระทรวง
6. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมิณผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง และให้บริการค้นคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
8. ดำเนินการเกี่ยวกับงานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
9. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมทั้งกฏหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ"พันธกิจ 1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 2. กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างบรรลุผล 3. กำกับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4. พัฒนาโครงสร้าง อัตรากำลัง ระบบงาน วางแผนการจัดสรรทรัพยาการและบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารงาน 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวงและให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน 6. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การบริหารจัดการ บูรณาการยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการให้มีเอกภาพ
2. การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีศักยภาพและสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้
3. พัฒนาระบบงาน ระบบบริหารบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศขององค์กร
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์
1. นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
2. บุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีประสิทธิภาพในการทำงาน
3. มีโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพในการทำงาน และให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ภาคีที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานปลัดกนระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
6. มีข้อตกลงและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
7. มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับนานาชาติ