สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Office of Permanent Secretary Ministry of Commerce

แผนที่

วิสัยทัศน์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
" เป็นองค์กรนำด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศให้ขยายตัวอย่างสมดุลและยั่งยืน "

พันธกิจ
1. พัฒนาจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ
2. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ
3. พัฒนาบุคลากร การจัดสรรและบริหารทรัพยากร การตรวจราชการ ระบบบริหารราชการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบของกระทรวง
4. พัฒนาระบบโครงข่ายและฐานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าของกระทรวง
5. ดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั่วทั้งองค์กร6. กำกับ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ และภายในประเทศ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าสู่เศรษฐกิจดิจิตัล
5. พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและการป้องกันปราบปรามการทุจริต