สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Transport

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางในการบริหารด้านคมนาคมที่ทันสมัย

พันธกิจ
1) บริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ การตรวจสอบและติดตามประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างมีพลวัตร
2) บริหารยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมาย ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการเรื่องร้องทุกข์และการอุทธรณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารนโยบายคมนาคมได้อย่างเป็นผลสำเร็จ
3) ยกระดับการบริหารด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งของประเทศ
4) บริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญและให้บริการประชาชนตามภารกิจอย่างมีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5) พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร รวมถึงปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำส่งผลผลิตและสร้างผลลัพธ์ได้ตามความคาดหวังอย่างมืออาชีพ

ค่านิยมสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
"i-MOT"
1) Integrity ยึดมั่นคุณธรรม
2) Modern ทันสมัยในการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
3) Outstanding มุ่งผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
4) Team เสริมพลังร่วมขับเคลื่อนเป็นทีม

วัฒนธรรมองค์กร
"สามัคคี เชี่ยวชาญ ทำงานเป็นทีม"
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด


สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป รวมทั้งงานกำกับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนามคม ปี พ.ศ. 2560 กำหนดอำนาจหน้าที่ 11 ประการ ดังนี้1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี สำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง


2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ


3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง


4. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง


5. กำหนดบทบาทและแนวทางความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร


6. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์


7. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง


8. ดำเนินการเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน


9. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการขนส่งและจราจร


10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง


11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย