สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.)
Office of The Permanent Secretary

แผนที่

      สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการงานของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมถึงการติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรณี ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย ควบคุมดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการโรงงานในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมานว่าด้วยโรงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
วิสัยทัศน์“เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์”พันธกิจ1. สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานตานโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดสัมฤทธิ์ผล2. เชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานทั้งส่วนองค์กร3. กำกับ ดูแล แนะนำ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศภาคอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารและให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน5. สร้างและพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรในเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. การเสริมเสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาสมรรถนะองค์กร