สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
Office of the Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs

ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ดังต่อไปนี้
(1) กองกลาง
(2) กองบรรณสารและห้องสมุด
(3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
(5) สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
(6) สำนักนโยบายและแผน
(7) สำนักบริหารการคลัง
(8) สำนักบริหารบุคคล
(9) คณะทูตประจำองค์การสหประชาชาติ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(10) สถานเอกอัครราชทูต ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(11) สถานกงสุลใหญ่ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

- ส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กองกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) บริหารและปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานปลัดกระทรวงและของกระทรวง
(ข) บริหารและปฏิบัติงานถุงเมล์การทูตของกระทรวงและของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ค) ควบคุมและดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของกระทรวง
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ การประสานงานในกิจกรรมงานพระราชพิธีและวันสำคัญที่กระทรวงเข้าร่วม รวมทั้งงานเลขานุการของสำนักงานปลัดกระทรวง
(จ) ประสานการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวงกับคณะทูตถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่
(ฉ) บริหารงานทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงและของกระทรวง ซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) กองบรรณสารและห้องสมุด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ การใช้ประโยชน์ และกางวางระบบการจัดเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกระทรวงและจัดหาข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า
(ค) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบาย ดูแลจัดหา และประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ข) พัฒนาระบบงานคลังข้อมูลการต่างประเทศ และระบบการบริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับเครือข่ายข้อมูลของกระทรวง รวมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวง
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนและฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวง
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวง และพัฒนาบุคลากรของกระทรวงให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับบุคลากร ของกระทรวงการต่างประเทศในนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ข) ดำเนินการให้การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการทูต การต่างประเทศ การเจรจา และการกงสุลให้แก่นักการทูตไทย
(ค) ดำเนินการให้การฝึกอบรมและสอนภาษาต่างประเทศ และทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านการบริหารและด้านการบริหารและด้านการต่าง ประเทศของข้าราชการทุกสายงานทั้งภายในส่วนกลางและการสำนักงานในต่างประเทศ
(ง) ดำเนินการทดสอบ คัดเลือกผู้สมัครรับทุน และฝึกอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับผู้รับทุนต่างประเทศ
(จ) เป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลไทยในการให้การฝึกอบรมข้าราชการไทยและคู่สมรสที่จะไปประจำการในต่างประเทศ
(ฉ) ดำเนินการศึกษาวิจัยในทางยุทธศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(ช) เผยแพร่ความรู้ด้านการทูต และด้านการต่างประเทศให้แก่สาธารณชน
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(5) สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) เสนอแนะ วางแผน และติดตามประเมินผลการจัดหาและบริหารทรัพย์สินของกระทรวงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและบริหารทรัพย์สินของกระทรวงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(6) สำนักนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) เสนอแนะและกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายด้านการต่างประเทศและนโยบายบริหารงานของกระทรวง
(ข) จัดทำแผนแม่บทของกระทรวง ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(ค) ประสานภารกิจการบริหารราชการในต่างประเทศ
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(7) สำนักบริหารการคลัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) เสนอแนะและกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารการเงิน การบัญชี และงบประมาณของกระทรวง งบประมาณบูรณาการ เงินนอกงบประมาณ และการตรวจสอบโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณของกระทรวง งบประมาณบูรณาการ เงินนอกงบประมาณ และการตรวจสอบโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(8) สำนักบริหารบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) เสนอแนะและกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารบุคคลของกระทรวง
(ข) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
(ค) เสนอแนะและจัดโครงสร้างบุคลากรและแนวทางการบริหารบุคคลของไทยที่ประจำการต่างประเทศ
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(9) คณะทูตถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ มีอำนาจหน้าดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแล ปกป้อง คุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศไทยในองค์การระหว่างประเทศ
(ข) ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติและรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่าง ประเทศที่นำเข้าการพิจารณาของสหประชาชาติมายังกระทรวง
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(10) สถานเอกอัครราชทูต มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกงสุล ตลอดจนดูแล ปกป้อง คุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศไทยและคนไทยในประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(ค) ดำเนิน การเกี่ยวกับการรายงานสภาวการณ์และพัฒนาการทางการค้า เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบมายังกระทรวง
(ง) กำกับและดูแลการปฏิบัติงานของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(11) สถานกงสุลใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกงสุล ตลอดจนดูแล ปกป้อง คุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศไทยและคนไทยในประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และรายงานสภาวภารณ์ทางการค้า เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบมายังกระทรวง
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
(2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
(3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
(4) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่าและสมประโยชน์
(5) ประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกระทรวง
(7) พัฒนาบุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(8) ประสานการบริหารราชการ และปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงในต่างประเทศ
(9) พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(10) ดูแล การปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ สถานกงสุล สำนักงาน และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศในต่างประเทศ
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นองค์กรนำและมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินภารกิจด้านการต่างประเทศ ที่สามารถส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของประเทศไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของสังคมไทยให้รู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง