สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Office of Permanent Secretary

     สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุขและราชการ ที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในประทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอำนาจหน้าที่ดังกล่าวนี้ให้รวมถึง

     1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

     2. จัดทำแผนแม่บทด้านการสาธารณสุขและประสานแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด

     3. เสนอแนะนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรีรวมทั้งเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี

     4. ส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแล และประสานการบริหารด้านการสาธารณสุข

     5. พัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารด้านสาธารณสุข

     6. พัฒนาวิชาการและสนับสนุนการดำเนินงานด้านระบาดวิทยาและด้านสุขภาพ

     7. ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการสาธารณสุขของกระทรวงฯ

     8. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

     9. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของกระทรวง

     10. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

     11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร วิชาการ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นธรรม ครอบคลุม มีมาตรฐานเพื่อคนไทยสุขภาพดี

พันธกิจ
1.จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมในทุกระดับ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพที่ดี
2. พัฒนา ระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ทรัพยากร และองค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน