สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY

ส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 1. สำนักอำนวยการ 2.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 4.สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 5.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน6.สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา 7.สำนักนิติการ 8.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 9.สำนักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล 10.สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 11. สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 12.สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 13.สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 14.สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 15.สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 16.สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 17.สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 18.สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 19.สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 20.สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 21.สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 22.สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 23.สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 24.สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 25.สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 26.สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 27.สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 28.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 29.หน่วยตรวจสอบภายใน 30.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 31.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 32.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 33.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 34.ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชน 3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 5. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีศักยภาพการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชน 3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 5. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่งเสริมให้นำไปใช้ในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม
3. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. ผู้รับบริการมีและใช้ ICTที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ