สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

โครงสร้างแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ส่วน
1.กลุ่มตรวจสอบภายใน
2.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3.สำนักบริหารกลาง
4.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
5.กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ
6.กองตรวจและประเมินผล
7.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและบริหารจัดการ งานด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมของกระทรวง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
พันธกิจ
1. กำหนด นโยบาย แผน และมาตรการด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
3. พัฒนาบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
5. พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม