สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Secretary of Energy

- สำนักบริหารงานกลาง (สบก.)
- สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)
- สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ (สรป.)
- สำนักประสานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (สปร.)
- สำนักศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ (สศน.)
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
- สำนักวิชาการพลังงานเขต 1 - 6
- สำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด (สพจ.)
- กองตรวจและประเมินผล (กตป.)
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
- กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะการจัดทำนโยบายของกระทรวงต่อรัฐมนตรี
2. เสนอแนะและกำหนดกลยุทธ์การบริหารแผนงาน แผนเงิน แผนคน
3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง
4. ประสานความช่วยเหลือ และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย