สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society

อำนาจหน้าที่
ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ 2551 และกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่2) พ.ศ 2553
ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติการจัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกับ และเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการในสังกัดกระทรวงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ของกระทรวง

2. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติงาน

3. จัดสรรบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัดคุ้มค่า และสมประโยชน์

4. ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นในสังกัด

5. ดูแลประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย

6. ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศเป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

7. เสนอแนวทางและแผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนประสานและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

8. เสนอแนวทางและแผนพัฒนากิจการอวกาศ ตลอดจนประสานปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ

9. เสนอแนวทางและแผนพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนประสานและปฏิบัติงานกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสาร

10. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจให้ทั่วถึงทุกส่วนของสังคม

11. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแผน มาตรการ จัดทำหลักเกณฑ์ กับดูแล ติดตามและและประเมินผลเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

12. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแผน มาตรการ จัดทำหลักเกณฑ์ กำกับดูแล สนับสนุนและประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร การปฏิบัติการป้องกันปราบปราม รวมทั้งเฝ้าระวัง และติดตามสถานะการณ์ กระทำความผิดเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศ

13. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และเสนอแนะแผนงาน แนวทาง และมาตรการ ด้านบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภับพิบัติ เพื่อป้องการและบรรเทาภัยที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของชาติ

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ 2551 ให้สำนักปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง

2. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติงาน

3. จัดสรรบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัดคุ้มค่า และสมประโยชน์

4. ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นในสังกัด

5. ดูแลประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย

6. ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศเป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

7. เสนอแนวทางและแผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนประสานและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

8. เสนอแนวทางและแผนพัฒนากิจการอวกาศ ตลอดจนประสานปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ

9. เสนอแนวทางและแผนพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนประสานและปฏิบัติงานกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจให้ทั่วถึงทุกส่วนของสังคม
วิสัยทัศน์“เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสุนน และประสานงานทุกภาคส่วน เพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใน 5 ปี”พันธกิจ 1 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติงานและจัดสรรบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัดคุ้มค่า และสมประโยชน์2 ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง3 บริหารจัดการองค์กร ดูแลงานประชาสัมพันธ์ งานต่างประเทศในการสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม4 พัฒนาปรับปรุงกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย5 ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศ เป็นศูนย์กลางพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง6 พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายและสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว7 วิเคราะห์ เสนอแผน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค่านิยม

“มุ่งสัมฤทธิ์ คิดพัฒนา ประชาร่วมใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใจอาสา นำพาคุณธรรม”

วัฒนธรรมองค์กร
“องค์กร SMART คน ACTIVE”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริมและผลักดันการใช้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ / เป้าหมายการให้บริการ

1 มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

2 ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

3 การบริหารราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล