สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (สป.ยธ.)

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี จัดทำแผน
แม่บทกระทรวงยุติธรรม การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การประชาสัมพันธ์ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม
วิสัยทัศน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
"บริหารจัดการงานกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นเลิศ"

ค่านิยมของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
"บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยจิตบริการ"

พันธกิจ
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีขีดสมรรถนะสูง
๒. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรม
๓. พัฒนาการอำนวยการ และประสานการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ
๔. ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
๕. พัฒนาระบบการสื่อสารองค์การอย่างมีคุณภาพ
๖. พัฒนาและดำเนินการตามกฎหมายและระบบงานยุติธรรมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการอำนวยการและการจัดการ
๒. พัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและยุติธรรมทางเลือก
๕. สนับสนุนและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรม