สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส. (MNRE))
Office of The Permanent Secretary for Ministry of Natural Resources and Environment

http://www.mnre.go.th/images/Design2014/picture/image/org_mnre2014.png
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการขอกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกจกระทรวง ดังนี้
- เสนอความเห็นและคำแนะนำในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
- พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
- จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่าและสมประโยชน์
- ประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
- กำหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
- ประสานงาน และสนับสนุนราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินการ ประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
- ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
- ปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
พันธกิจ1. กำกับ ดูแล ควบคุม สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
2. ส่งเสริม สนับสนุน การเตรียมความพร้อมและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
4. พัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม