สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Office of the Permanent Secretary for Interior

การแบ่งส่วนราชการ
1. ราชการบริหารส่วนกลาง
1.1 กองกลาง
1.2 กองการเจ้าหน้าที่
1.3 กองการต่างประเทศ
1.4 กองคลัง
1.5 การสารนิเทศ
1.6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.7 สถาบันดำรงราชานุภาพ
1.8 สำนักกฎหมาย
1.9 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
1.10 สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
1.11 สำนักนโยบายและแผน
1.12 สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
2. กลุ่มที่ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง
2.1 กลุ่มตรวจสอบภายใน
2.2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2.3 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
3. ส่วนราชการภายใน
3.1 ศูนย์ปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
3.2 กลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง
4. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
4.1 สำนักงานจังหวัด
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรม และการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่าและสมประโยชน์
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและการให้บริการด้านการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่างๆ และจังหวัด
7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
8. ดำเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติไปสู่การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผนยุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การยื่นคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และสนับสนุนการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค
9. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
10. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
11. ดำเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศ
12. ปฏิบัติการอื่่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการอำนวยการและสนับสนุน การดำเนินการของกระทรวงและจังหวัด/กลุ่มจังหวััดให้บรรลุุผลสัมฤทธิ์"
พันธกิจ
1. จัดทำแผนนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฎิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดำเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสาน สนับสนุนการขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
3. ส่งเสริมการอำนวยความเป็นธรรม การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่ งานการข่าวกรองของกระทรวง การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. พัฒนาระบบการอำนวยการ ระบบกาบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระเบียบ กฎหมายในความรับผิดชอบ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวง มีภารกิจหลัก 2 ด้าน คือ

1. ภารกิจด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Function) ภารกิจนี้เป็นภารกิจ ที่สำคัญในการที่จะพัฒนาส่งเสริมการดำเนินบทบาทของกระทรวงในภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย งานหลักที่จำเป็นต้องพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพการทำงานด้านนี้ รวมถึงงานด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่แปลงนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงออกเป็นแผนปฏิบัติงานโดยทำร่วมกับกลุ่มภารกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดภาพรวมการทำงาน การจัดทำข้อมูลของกระทรวงเพื่อให้สามารถติดตาม เร่งรัด วัดและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวง และสามารถจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์

2. ภารกิจด้านการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ (Administrative Function) ของกระทรวงซึ่งเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน โดยจะรวมถึงภารกิจในการจัดสรรงบประมาณ ดูแลบริหารงานบุคคลในภาพรวม ของกระทรวง การพัฒนาระบบการทำงานภายในกระทรวงให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างต่อเนื่องในการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และดูแลให้ระบบการบริหารงานทั่วไปของกระทรวงดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยประสานงานกับหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการดำเนินงานด้านความมั่นคงภายใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการและประสานการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์
เพื่อขับเคลื่อนไปสู๋การปฏิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ