มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.)
Kamphaeng Phet Rajabhat University