คุรุสภา (คส.)
Khurusapha

แผนที่

การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แบ่งออกเป็น 6 สำนัก 1 ศูนย์ 1 หน่วย 1 กลุ่ม ตามระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 ดังนี้
(1) สำนักมาตรฐานวิชาชีพ
(2) สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(3) สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
(4) สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
(5) สำนักนโยบายและแผน
(6) สำนักอำนวยการ
(7) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(8) หน่วยตรวจสอบภายใน
(9) กลุ่มพัฒนาระบบงาน
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๔ กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่ ดังนี้

1. รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำกับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ

2. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย

3. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการดำเนินงานเสนอต่อคุรุสภา
วิสัยทัศน์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา "เป็นองค์กรชั้นนำด้านมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ ทางการศึกษาในระดับอาเซียนและสากล"
พันธกิจ
1. กำหนด กำกับ ดูแลมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
2. ออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3. ส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติวิชำชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กำกับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ

2. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ

3. ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ