มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

1. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1038-9 Fax. 0-5526-1040
2. คณะแพทยศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1200-5 Fax. 0-5526-1198
3. คณะเภสัชศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1073-6 Fax.0-5526-1057
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1034 Fax. 0-5526-1035
5. คณะวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1010-3 Fax. 0-5526-1025
6. คณะศึกษาศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1032 Fax. 0-5526-1032
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1061 Fax. 0-5526-1062
8. คณะพยาบาลศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1108 Fax. 0-5526-1108
9. คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1197 Fax. 0-5526-1197
10. คณะสหเวชศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1070 Fax. 0-5526-1070
11. สำนักงานอธิการบดี ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1085-7 Fax. 055261084
12. บัณฑิตวิทยาลัย ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1000-2006 Fax. 0-55261-000-2006
13. สำนักหอสมุด ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1049-50 Fax. 0-5526-1049
    วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศภายในปีพ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน
1. มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง มีผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ให้เป็นที่พึ่งพาของสังคมไทยและสังคมโลก เป็นสถาบันแห่งฐานข้อมูลทุกด้านของภูมิภาค มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี มีแหล่งค้นคว้าจากห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรทั้งสายวิชาการ ส่วนสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนนิสิตระดับต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
     2. มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เสริมสร้างการกระจายโอกาสทางการศึกษา ที่ส่งผลออกมาในรูปของการให้บริการทางวิชาการแก่มวลชน และแก่ผู้ด้อยโอกาสมีความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการด้านวิชาการในรูปเครือข่าย และหุ้นส่วน ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
     3. มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันที่มีความเป็นเอกภาพในการพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการจัดการ สามารถเป็นต้นแบบของการสร้างสำนึกของความเป็นผู้ประกอบการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้สามารถพึ่งพาตนเองจากการสร้างรายได้ที่เป็นความชอบธรรม
    ภารกิจ
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีภารกิจหลักที่ต้องทำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการชักนำให้เกิดความเจริญยิ่งยืนนานและการหลีกเลี่ยงภาวะชะงักงันเส้นทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะต้องมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีงานทำ และสามารถไปทำงานได้ทุกแห่งในโลก การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท – เอก จะดำเนินการโดยการมีหุ้นส่วน (Partnership) หรือสร้างเครือข่าย (Networking) ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมด้านอาจารย์ของเราควบคู่ไปกับมาตรฐานทางวิชาการด้วย นอกจากนี้จะต้องปรับตัวให้มีพลวัตและความหลากหลายมากขึ้นในอนาคต ทั้งในเชิงวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อพัฒนาทักษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพ ในฐานะแรงงานทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อพัฒนาจิตสำนึกและยุติธรรมในฐานะมนุษย์และพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก กลุ่มเป้าหมายอุดมศึกษาต้องมีความหลากหลายยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องวิธีการและเนื้อหาสาระอีกด้วย

2. ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมุ่งการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงานหรือทุนวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการฟื้นฟู และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยนเรศวรจะให้ความสำคัญสูงขึ้นแก่การวิจัยพื้นฐานควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ โดยมุ่งให้การพัฒนาการวิจัยพื้นฐานในสาขาต่าง ๆ เป็นฐานนำไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านความรู้ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้นำในการทำวิจัย ดำเนินการในลักษณะหุ้นส่วน (Partnership) หรือการสร้างเครือข่าย (Networking) กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้นำไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้นด้วย


3. ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมุ่งเน้นการบริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น การให้บริการบางประเภทควรจะเน้นแหล่งเงินทุนที่สำคัญยิ่งขึ้นของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งควรได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนและดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนในการบริการวิชาการบางประเภท โดยเฉพาะการจัดตั้งหน่วยทดสอบมาตรฐานในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้บริการทั่วไป เป็นต้น การดำเนินการอาจจะต้องใช้ระบบหุ้นส่วน (Partnership) และการสร้างเครือข่าย (Networking) เข้ามาช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักดีว่าภารกิจด้านนี้กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากแนวโน้มการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกในด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่ควรถูกจำกัดอยู่แต่ในการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทยเท่านั้น แต่ควรหมายรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อนำไปสู่การสงวนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคมอีกด้วย

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้พระราชทางความเป็นไท ความสงบ ความผาสุกแก่ปวงชนชาวไทยมาแล้วในอดีต

2. เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบมุ่งเน้นที่จะสืบสานให้สังคมไทยเป็นไทจากอวิชชาโดยค้นคว้าและสะสมองค์ความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำรงชีวิตและสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบและสันติสุขแบบยั่งยืนตลอดไป

3. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่จะผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงรวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการด้านต่าง ๆ ที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

4. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความเป็นสากลภายใต้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

5. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด

6. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในด้านการบริการ การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่สมบูรณ์แบบ

7. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์รวมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อันที่จะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

8. เพื่อเป็นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นการนำความเจริญไปสู่ภูมิภาค