สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
OFFICE OF THE ENERGY REGULATORY COMMISSION