กรมเสมียนตรา
Secretariat Department

1. สำนักงานกำลังพล ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2226-1399
2. สำนักงานสนับสนุน ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2221-0817
3. กองจัดการกำลังพล ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2226-1394
4. กองการปกครอง ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2224-8407
5. กองบริการกำลังพล ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2226-1397
6. กองกลาง ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2222-8837
7. กองบริการ ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2222-2199
8. กองสวัสดิการ ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2221-3844
9. กองการเงิน ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2222-7399
10. กองระเบียบการ ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2222-8836
11. กองการสัสดี ที่อยู่ ในศาลาว่าการกลาโหม Tel. 0-2221-9408
     1. ดำเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ และพิธีการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

     2. ดำเนินการกำลังพลที่อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

     3. ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของกระทรวงกลาโหม

     4. ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการสัสดี

     5. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ สนับสนุน ของกรมเสมียนตราและหน่วยอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

     6. ดำเนินการด้านการเงิน การงบประมาณ ของกรมเสมียนตราและหน่วยอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

     7. ดำเนินการเกี่ยวกับการศาสนาพิธีต่างๆ และอบรมแก่ข้าราชการของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

     8. ดำเนินงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
     มีหน้าที่เกี่ยวกับสารบรรณ การกำลังพล และการสัสดี ตลอดจนข้าราชการประจำทั่วไปของกระทรวงกลาโหม มีเจ้ากรมเสมียนตราเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ